logo
intro

Sprawozdanie z IX spotkania członków Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej- 2011 r.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Rakowcu, w pensjonacie Janiny i Zygmunta Krukowskich przyjaciół i klubowiczów. Prowadzone było przez Grażynę Krzysztofiak, Krystynę Gromek i w znacznej części przez Andrzeja Krzysztofiaka- Burmistrza Kwidzyna.

Głównym tematem spotkania było wystąpienie dr Justyny Liguz, która zaprezentowała obszerny materiał dotyczący starówki kwidzyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem tematu: ratusz w Kwidzynie. Prawie dwugodzinna prelekcja uzupełniana zdjęciami pozwoliła zebranym na poszerzenie swojej wiedzy na temat "ich" Miasta, ale także sprowokowała do interesujących wystąpień.

Komentując zdjęcia powojenne zebrani odnajdywali na nich siebie, swoich znajomych, sytuacje, które są już historią. Pani dr Justyna Liguz zachęcała do tych wypowiedzi, także do ich spisania i przekazania, jako dokumentów uzupełniających wiadomości o losach ludzi i murów. Głos zabrali: Helmut Kurowski, Eugeniusz Kozłowski, Jerzy Kosacz Andrzej Beyer, Ewa Michalska i inni.

Większość wypowiedzi jest już zapisana w książkach: "Ptakom podobni" i "Drogi do Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej". Nie mniej, te opowieści na żywo, cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Chociaż dało się zauważyć, że niektóre wspomnienia miały charakter niekoniecznie przystających do realiów tamtych czasów, tamtych ludzi. Ale pamięć ma to do siebie, że po pewnym czasie ulec może modyfikacjom w kierunku własnych i cudzych sugestii. Wspominam o tym dlatego, aby uświadomić sobie i słuchaczom, że nie wszystkie teksty, opowieści są obiektywną prawdą. Bywają i subiektywne i dlatego podlegać powinny rzetelnej i rzeczowej analizie.

Szeroko przedstawiony temat: ratusz kwidzyński, związany był z projektem analizowanym od jakiegoś czasu przez samych kwidzynian, także przez członów klubu. Hasło: przywróćmy Kwidzynowi Ratusz, zaistniało w czasie kampanii wyborczej do rad. Zasygnalizowane zostało właśnie przez Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej. W czasie obecnych obrad zadawano sobie pytania, co do realizacji odbudowy ratusza, o jego kształcie i wymiarze, celowości wzniesienia obiektu, także środków na ten cel i wreszcie ewentualne zaangażowanie mieszkańców miasta w realizację przedsięwzięcia. W dyskusji usiłowano ustosunkować się do problemów. Wszystkie wystąpienia wyrażały poparcie dla inicjatywy jednak z wielką troską o możliwości nie tylko klubowiczów, ale i miasta, które musiałoby podjąć szereg poważnych działań i uzyskać aprobatę mieszkańców Kwidzyna dla tego przedsięwzięcia.

Dalsze rozmowy w tej sprawie będą prowadzone jeszcze w czasie miesięcy wakacyjnych (z udziałem kompetentnych pracowników Urzędu Miasta).

Kolejnym tematem referowanym przez Krystynę Gromek był projekt uzyskania kopii najważniejszego zachowanego dokumentu, związanego z Kwidzynem. Jest to akt erekcyjny Związku Pruskiego zawarty 14 marca 1440 roku. Tematem aktu jest fakt utworzenia związku Pruskiego zrzeszającego ziemie i miasta pruskie, które zobowiązują się do wzajemnej pomocy przed uciskiem krzyżackim. Poza wartością historyczną, dokument jest niewątpliwie piękny: duża karta pergaminowa z zachowanymi 44 pieczęciami przywieszonymi na paskach pergaminowych. Dokument jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu. I dodać należy- jest nie tylko troskliwie przechowywany, ale w zasadzie nie udostępniany prawie nigdy.

Okrągła rocznica Związku Pruskiego upłynie za 29 lat. W sferze możliwości czasowych jest 160 rocznica przysięgi stanów pruskich na wierność królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi. Data tego wydarzenia przypada 15 kwietnia 2014 roku. Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej wnioskuje, by podjęte zostały skuteczne działania pozyskania kopii i utworzenia repliki dokumentu oraz jego prezentacji. Jest to przedsięwzięcie bardzo trudne i bardzo ważne dla naszego Miasta. Wstępnego rozeznania możliwości w tym zakresie podejmuje się, z racji wykształcenia i wielkiego przywiązania do Kwidzyna dr Justyna Liguz. Klub sugeruje również, by tematem zainteresował się bliżej, na miarę swoich możliwości członek KMOK- emerytowany architekt Torunia- Eugeniusz Kozłowski.

Kolejnym, istotnym tematem była prezentacja pracy licencjackiej Aleksandry Kopisto. Praca została obroniona na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Historycznym kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Franciszka Nosowicza (Nr albumu 275157). Jej tytuł "Klub Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej".

Naturalnie w obecnym sprawozdaniu nie będę streszczała zawartości pracy, bo dotyczy Klubu, a więc tematu, z którym jesteśmy my, Klubowicze, zżyci od 9 lat. Egzemplarze tekstu zostały wręczone przez Autorkę pracy, burmistrzowi Kwidzyna, prof. Mieczysławowi Jankiewiczowi i Krystynie Gromek.

Z przyjemnością zauważamy, że nasza, dość oryginalna działalność, doczekała się naukowej publikacji i została zanotowana- w historii. Gratulacje dla Autorki pracy i czekamy na obronę pracy magisterskiej.

Spotkanie zawierało jeszcze jeden wzruszający moment. Dzień przed spotkaniem klubowym 16 czerwca odbyła się w Sali teatru w Kwidzynie uroczystość wręczenia honorowych tytułów "Firma Roku" i "Człowiek Roku". Gospodarzami uroczystości byli: Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak i Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Gorlewicz.

W dziedzinie kultury "Ludźmi Roku" zostali przedstawiciele Klubu Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej: prof. Józef Bachórz, prof. Mieczysław Jankiewicz, prof. Marian Szarmach, Anna Różycka, Krystyna Gromek.
Burmistrz nakreślił sylwetki każdej z wymienionych osób i wręczył dyplomy oraz nagrody. W imieniu wyróżnionych podziękował prof. Józef Bachórz. 

Nagrody dla obydwu Pań wręczył, w dniu spotkania klubowego, Burmistrz Kwidzyna.

Tegoroczne spotkanie odbywało się, jak zawsze, w miłej, serdecznej atmosferze.

 

Nie spodziewaliśmy się dramatycznego zakończenia.

Nasza szkolna koleżanka, członek Klubu od jego początku Ewa Michalska- Wyczawska, poczuła się źle. Zmarła 22 czerwca, odchodząc cichutko i dla nas nad wyraz boleśnie nekrolog na stronie klubowej w dziale "Archiwalia").

Krystyna Gromek            

Zajrzyj koniecznie do odsyłacza informacje i ogłoszenia!